Тест: Зенаатлар

Селям, балалар. Дюньяда чешит тюрлю зенаатлар бар. Я сиз, буюген сонъ ким оладжагъынъызны энди билесинъизми? Бельки де, бизим тестни кечип, озюнъиз ичюн меракълы зенаатны сечерсиз.