Тест: Язнынъ сонъу

Ана-мына яз да сонъуна етмекте. Балалар, шимди сиз янъы окъув йылына азырлыкъ коредирсиз. Озюнъизге бир къач раатлыкъ дакъъкасы айырырп, ана-бабанъызнен бу суаллерге джевап бермеге тырышынъыз.