Test: Yaz tatili

Балалар, яз татилинъиз яхшы кечеми? Кунеш, денъиз, раатлыкъ, мектепке бармакъ керекмей. Ондан да яхшы шей олурмы! Невбеттеки тестимиз де татилинъизни кейфли япмагъа ярдым этер.