Test: Umumiy bilgiler

Селям алейкум, достлар! Афсус ки, яз татили сонъуна етти. Мектеп башланды. Ве биз бугунь чешит саадаки бильгилеринъизни тешкереджек оламыз. Къана, башлайыкъ!