Тест: тишлер

Селям, балалар. Эр бир адамнынъ омрюнде тишлер муим ер ала. Тишлер эр вакъыт сагълам олмакъ керек. Оларны яхшы бакъмакъ керек. Келинъиз, тестни кечип, тишлеримиз акъкъында бильгилеримизни тешкерейик.