CRIMEAN TATARS

Тест: Тенбеллик. Аталар сёзлери

Яз мевсиминде иш къайнай. Эбет, буны эпимиз яхшы билемиз. Я бу вакъытта, ич келишмеген тенбелликни насыл этип енъмели? Тестни кечсек — бу иште бир адым япарыкъ.