CRIMEAN TATARS

Тест: тапмаджалар

Узун къыш акъшамлары — пек гузель эглендже. Балалар, бу тапмаджаларнынъ чокъусынен энди танышсыз. Бу тестни кечип, бильгилеринъизни даа бир кере тешкермек мумкюн. Буюрынъыз!