Тест: Мектеп ве окъув акъкъында аталар сёзлери

Аталар сёзлерини бильмек тилимизни зенгин ве дюльбер япа. Эбет, мектепте окъугъан сонъ, тамам мектеп акъкъында бойле сёзлерни бильмелимиз. Дикъкъатнен окъунъыз, тюшюнинъиз ве девамыны тапынъыз.