Тест: Кезинтиге кетемиз

Энъ гузель ве тылсымлы йыл мевсими Къыштан – мерабалар! Къышта татильни меракълы кечирмек ичюн пек чокъ оюнлар, спорт чешитлери, шеэр ве мемлекетлер бар. Я сиз къыш кезинтисини севесизми? Я къыш курортлары акъкъында не билесинъиз? Келинъиз, берабер кезинтиге кетейик.