Тест: файдалы ешиллик

Мераба, балалар. Сизлер ичюн меракълы тестлер азырлап, ана тилимизде бильгилеринъизни тешкермеге имкян яратамыз. Келинъиз, бу афта ешиллик акъкъында суаллерге джевап берейик.