Тест: Баарь табиат адиселери

Ана-мына баарь де сонъуна якъынлашмакъта. Биз де, балалар ичюн баарь табиат адиселеринен багълы тест азырладыкъ. Догъру джевапны тапмакъ ичюн, бираз тюшюнмек керек оладжакъ. Шенъленип, огренемиз!