Динъленъиз, сёйлейим! — Сен ичюн севги недир?

Кичик балаларымыз «буюк суаль» — севги не олгъаны акъкъында фикирлерини бильдирелер. Севги олар ичюн де пек муим экен. Эбет, севги — бу яшайыш, севген адамынънен берабер олмакъ истеги экен. Ачыкъ-айдын, пек догъру анълатмалар.