Умер Куртвелиев 16 яшында Арпат коюнден сюргюн олуна

Йымшакъ,мераметли ,башындан чокъ фаджиалы ве аджджы куньлерни кечирген Умер Куртвелиев 1928 сенеси Арпат коюнде догъды. 16 яшында олгъан баланынъ ренкли , гъамсыз аяты 1944 сенеси майыс 18 куню бите. О сюрьгюнликни дешетли бир тюш киби хатырлай. Омюр девамында Къырым арзусынен яшагъан Умер къартбаба, зулумларгъа, агъыр куньлерге бакъмадан, 69 йылдан сонъ севимли Арпатына къайтты. Бугунь о 31 торунунынъ ферагъыны коре ве Ватан авасынен зевкълана.