Тест: отьмек

Инсанлар дюньягъа кельгенде, ольгенде,
Отьмек! – деп хаялгъа далгъанлар.
Инсанлар отьмекни – Ава деп, Кунеш деп,
Яшавчюн ильхам деп саялар.

Сиз де отьмекни бойле деп саясызмы? Джепав бермек истесенъиз, отьмек акъкъында тестке дикъкъат айырынъыз.