Тест: Ана тилимизни яхшы билесинъизми?

Татлы ана тилимизни бильсенъиз, сёзлернинъ догъру язылышыны, граматика ве лексиканы да,эбет, биледирсиз. Ойле олса, невбеттеки тест, тамам сиз ичюн!