Зынджырлардан къуртулайыкъ!

Кеченлерде «зынджырлар» акъкъында бир макъале язгъан эдим. Амма олар Менъли Гирай медресесинде олгъан зынджырларгъа бенъземей. Бу акъыл, юрек ве ирадени багълагъан, ольдюриджи зынджырлар акъкъындадыр…

Бир инсан яхут бир миллет озь келеджегини, мувафакъиетини, миллий тюшюндже ве инкишафыны башкъа инсангъа, миллетке я да девлетке багълар исе олмаз! Ич бир маниагъа бакъмадан буларны озю япар я да япмаз.

Миллетнинъ буюклиги онынъ хаял, джесарет ве иджраатына бир де буларгъа коре Аллаhнынъ буюргъан такъдирине багълыдыр! Ёкъса насыл бир-къач туркмен чобаны алты асыр дюньяда укюм сюрген Османлы Девлетини къурып олсун я да Мевляналар, Гаспралылар, Гандилер о буюк ишлерни беджере бильсинлер?!..

Биз бугунь дегиль Къырым ве Дешт-и Къыпчакънынъ укюмдарлары олгъан Гирайларны, даа «дюн киби якъын бир кечмиште» келип кечкен Эшреф Шемий-заделерни, Шакир Селимлерни ве Юнус Къандымларны ич танымадыкъмы, ич окъумадыкъмы, менимсемедикми?..

Шу ичимиздеки маниалардан, акъыл ве рухумызны саргъан зынджырлардан бир къуртулып олсакъ, эксиклик комплексимизни ве къоркъуларымызны енъе бильсек, эр шей бам-башкъа оладжакъ, амма… Бильмем не ичюн оксюз балачыкълар киби агълана беремиз?!

Биз къыталаргъа эфендилик япкъан бир миллет эдик де, шимди оксюз ве чаресиз олсакъ, эфендиликни ич корьмеген асыл чаресизлер не япсын? Айыптыр!

Базы вакъытлар окъугъан сатырлар арасында, санки шанлы эдждадымызнынъ сесини эшиткен киби олам. Ве бу сес ирфангъа сувсагъан акълымда аджайип бир тепренювлер ялкъылдата:

Зиялылар, эр шей сизден башлар ве сизнен битер!
Къуртулайыкъ, артыкъ, акълымызнынъ зынджырларындан, къуртулайыкъ ки, бу миллет де кунь ярыгъы корьсин. Чюнки керчек айдынлыкъ акъикъий зиялылар къалемининъ уджундан тамлар саф ве дертли гонъюллерге, умютли юреклерде арекет иле пекишир.

Мухаммед Али Сулейманов

Рессам: Эрвин Сейтасанов

Источник