Рустем Аблялимов. Земаневий тойлар

Бугунь маалемизде байрам – той.
Истерсенъ ойна, истерсенъ агълап къой.
Келин арабасында байракъ – къырымтатарлар.
Хан Джамиде къылынды никях – мусульманлар.
Бабасынынъ козю йылтрай кейфи шен,
Сой-сопларнен бир шише ракъы ичкен.
Гъурурлана – акъайгъа чыкъа эвлят.
Антеры — сигар кият, ачыкъ аврат.
Бир къач саат эвель дуа эттилер « Йа, Аллаh»,
Шимди исе эписи ишлери гюнах.
Чыкъты, башында фес, къыналы пармакъ,
Бедени, коты ачыкъ – стеген бакъ.
Адамлар келип туралар — бутюн кой,
Базылары келип дейлер: «Юз грамм къой»,
Ошек кете: «Келин захотела лимузин»,
О, эмыш, «такой же цветом, как фатин».
О да MAYBACH, бабасынынъ фияты,
Дёрт саатке эки айлыгъы кетти.
Айткъан бабасы киевге «Эй, токъал.
Мен къошайым азчыкъ, машна ал.
Не керек санъа о корьмемишлик.
Эр кес биле – сен бай дегиль, сен денщик.
Беш юз бинъ сен къазанмайсынъ бир йылда,
Борджкъа къалдыкъ биз шу сырада.
Къара, чокъ истер бойле келин,
Бойле апайнен сынъар белинъ.
Бойле къадын сенинъ артында турмаз,
Сенден дертлерге де даянмаз
Эр кунь, эр дакъкъа бир шейлер истер.
Беждермесенъ бирден къачар да кетер.

«Я люблю её, бабашка. Ты пойми.
То, что будем жить отдельно, ты прими.
Я ведь сам пообещал ей лимузин,
Он такой в Крыму сейчас всего один.
Это важно для неё, весь этот день.
Для неё, баба, вся эта дребедень.
Мы из Турции вернёмся, позвоним.
Соберёмся и отдельно посидим.

Айтма, балам, чюнки о да бир ялан.
Келиннынъ айткъаныны этсе баланъ,
баладан дегиль, келинден корь.
Оны корьдым, келеджегимиз къор.

Никяхкъа разылыкъ бердим, Тойгъа бермем.
Не миллий, не диний о, не бильмем.
Сеннен берабер анда бармакъ ясакъ.
Сен де япмасанъ, аман, япыкъ къулакъ.

Той башы. Тура софрада шишелер,
Оларны ачмадан дуа эттилер,
«Амин» сёзнен ачтылар тойны
Бирден толып къалды къаделер.
Тохтамай, ичелер, ашайлар,
Хайырлайлар агъалар ве каделер.

Чалгъы янгъырай, патлар къулакъ,
Бир бирине керек багъыръмакъ.
Эки дакъкъа багъырып лаф эткен сонъ.
Даа бир саат агъыра тамакъ.

Тюрлю ашларгъа толы софра,
Ярысы къалып кетер чёплюкке,
Неге асыл керек о къадар зиян,
Миллетимизден базылары тоймай отьмекке.

Ойнап башлайлар мусафирлер
«Кайфуем», «Моя королева», «Лезгинка»,
Ара-сыраларда хайтарма,
Акъшам сонъында «Калинка-малинка».
Ачыкъ антерлер, ач козьлер
Эдепсиз, ахлякъсыз оюнлар,
Зинагъа якъынълашып кетер,
Гюнахкяр олур бизим балалар.

Кенефлерде чекильген ресим,
Дудакъларны шиширып,
Кузьгюге бакъкъанда,
Насыл гузеллик косьтерир,
Насыл дюльберлик?                                                                                                                                                        Тавускъушнынъ коты,
къуйрукъны дагъыткъанда.

Айды олды, джемаат,
Мусульман, Татарлар.
Арамдан, шайтандан
Узакъча булунайыкъ.
Тойлярны, байрамны,
Ислам ве урфадер,
Элял ве хайырлы
Ёлындан эп ойнайыкъ.